Dorota Banaszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Banaszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2004 roku

Dorota Banaszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Statystyczna analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej osób długotrwale bezrobotnych w powiecie gdańskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mirosław Szreder,prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, dr hab. Andrzej Balicki, prof. UG

Dyplom nr 2442.


Gdańsk, 20 października 2004 r.