Edyta Derecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Edyta Derecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 kwietnia 2004 roku

Edyta Derecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Distanz und Begeisterung Novalis-Rezeption in Polen seit der Romantik”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Jaroszewski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Honorata Jakuszko, dr hab. Marek Hałub, prof. UWr

Dyplom nr 2385.


Gdańsk, 13 maja 2004 r.