Agnieszka Baścik-Remisiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Baścik-Remisiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2004 roku

magister Oceanografii

Agnieszka Baścik-Remisiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Cykl komórkowy, fotosynteza i ultrastruktura szczepów Scenedesmus armatus eksponowanych na działanie kadmu w hodowlach synchronicznych i asynchronicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Tukaj, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Romanowska, prof. dr hab. Tadeusz Skowroński

Dyplom nr 2404.


Gdańsk, 05 lipca 2004 r.