Joanna Bloch-Orłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Bloch-Orłowska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Joanna Bloch-Orłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studium ekologiczno-fitogeograficzne Carex chordorrhiza L.f. w strefie wygasania zasięgu geograficznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Maria Herbichowa, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Żukowski, prof. dr hab. Małgorzata Latałowa

Dyplom nr 2609.


Gdańsk, 15 grudnia 2005 r.