Maria Kaźmierczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Kaźmierczak

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2005 roku

Maria Kaźmierczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Empatia a jakość relacji interpersonalnych w związku małżeńskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Plopa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Jan Rostowski, prof. UG, prof. dr hab. Janusz Trempała

Dyplom nr 2541.


Gdańsk, 24 czerwca 2005 r.