Grzegorz Kuczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Kuczyński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 2005 roku

Grzegorz Kuczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Powiernictwo i czynności powiernicze”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Rozwadowski

Recenzenci: prof. dr hab. Witold Włodkiewicz, prof. dr hab. Bronisław Ziemianin

Dyplom nr 2619.


Gdańsk, 29 grudnia 2005 r.