Hadrian Aleksander Lankiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hadrian Aleksander Lankiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2005 roku

Hadrian Aleksander Lankiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Śmiech w machinie wszechświata. Humor według Philipa K.Dicka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marek Wilczyński, prof. UAM, prof. dr hab. Bohdan Dziemidok

Dyplom nr 2546.


Gdańsk, 07 lipca 2005 r.