Marlena Matuszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marlena Matuszewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 15 kwietnia 2005 roku

Marlena Matuszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola małych białek szoku termicznego IbpA i IbpB w ochronie i reaktywacji substratów białkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Recenzenci: dr hab. Artur Jarmołowski, prof. UAM, prof. dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 2515.


Gdańsk, 29 kwietnia 2005 r.