Jaonna Mytnik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jaonna Mytnik

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 maja 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Jaonna Mytnik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Klimko, prof. dr hab. Ryszard Ochyra

Dyplom nr 2528.


Gdańsk, 02 czerwca 2005 r.