Joanna Elżbieta Zawacka-Pankau | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Elżbieta Zawacka-Pankau

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 21 października 2005 roku

Joanna Elżbieta Zawacka-Pankau

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie oddziaływań białek supresorowych kancerogenezy, białka Fhit i p53, z protoporfiryną IX”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Jadwiga Podhajska

Recenzenci: dr hab. Alfreda Padzik-Graczyk, prof. WAT, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dyplom nr 2592.


Gdańsk, 08 listopada 2005 r.