Brygida Jadwiga Gasztold | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Brygida Jadwiga Gasztold

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2006 roku

Brygida Jadwiga Gasztold

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„To the Limits of Experience. Jerzy Kosiński´s Literary Quest for Self-Identity”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Mirosława Buchholtz, prof. UMK, dr hab. David Malcolm, prof. UG

Dyplom nr 2625.


Gdańsk, 24 stycznia 2006 r.