Jerzy Osipiuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Osipiuk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 grudnia 2003 roku

doktor nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Jerzy Osipiuk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Klonowanie, nadprodukcja, izolacja, krystalizacja i analiza krystalograficzna białek opiekuńczych z rodziny Cpn60 i Hsp70”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii, specjalność: biologia molekularna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Mariusz Jaskólski, prof. dr hab. Zdzisław Tadeusz Krawczyk, prof. dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 431.


Gdańsk, 13 maja 2004 r.