Agata Wanda Hofman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agata Wanda Hofman

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 stycznia 2007 roku

Agata Wanda Hofman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane aspekty indywidualnego nauczania dzieci w wieku przedszkolnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Stasiak, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skowronek, prof. dr hab. Eugeniusz Roman Lewicki

Dyplom nr 2756.


Gdańsk, 23 stycznia 2007 r.