Julita Eleonora Wasilczuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Julita Eleonora Wasilczuk

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 października 2006 roku

doktor

Julita Eleonora Wasilczuk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: dr hab. Wojciech Popławski, prof. UMK, prof. dr hab. Bogdan Piasecki, prof. dr hab. Stanisław Sudoł, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 483.


Gdańsk, 30 listopada 2006 r.