Krzysztof Piotr Bielawski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Piotr Bielawski

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 15 grudnia 2006 roku

doktor nauk medycznych w zakresie Biologii Medycznej

Krzysztof Piotr Bielawski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Adaptacja metod biologii molekularnej do diagnostyki i charakterystyki wybranych chorób zakaźnych, nowotworowych i genetycznych”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG, prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Tomasz Twardowski, prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska

Dyplom nr 485.


Gdańsk, 21 lutego 2007 r.