Mariusz Remigiusz Sapota | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariusz Remigiusz Sapota

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 01 grudnia 2006 roku

doktor

Mariusz Remigiusz Sapota

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Biologia i ekologia babki byczej Neogobius melanostomus (Pallas 1811) gatunku inwazyjnego w Zatoce Gdańskiej”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii, specjalność: oceanografia biologiczna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Tomasz Franciszek Heese, prof. dr hab. Marcin Józef Pliński, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, prof. dr hab. Andrzej Jan Witkowski

Dyplom nr 484.


Gdańsk, 19 lutego 2007 r.