Ewa Maria Wieszczeczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Maria Wieszczeczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 marca 2007 roku

Ewa Maria Wieszczeczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obraz graficzny we  wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych na  przykładzie metod alfabetyzacji w języku niemieckim i polskim.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Stasiak, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Kazimiera Myczko, prof. UAM, prof. dr hab. Jan Iluk

Dyplom nr 2781.


Gdańsk, 14 marca 2007 r.