Ewa Joanna Szymczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Joanna Szymczak

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 marca 2007 roku

Ewa Joanna Szymczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola dopływu rumowiska rzecznego w sedymentacji współczesnych osadów dennych Zalewu Puckiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Choiński, dr hab. Jerzy Cyberski, prof. UG

Dyplom nr 2791.


Gdańsk, 15 maja 2007 r.