Jolanta Kowalewska-Dąbrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 kwietnia 2007 roku

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. dr hab. Stanisław Gajda, prof. dr hab. Bożena Witosz

Dyplom nr 497.


Gdańsk, 24 maja 2007 r.