Eliza Teresa Szymańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Eliza Teresa Szymańska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 maja 2007 roku

Eliza Teresa Szymańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Adaptacje sceniczne Procesu Franza Kafki w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Jaroszewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Sugiera, dr hab. Marion Brandt, prof. UG

Dyplom nr 2802.


Gdańsk, 11 czerwca 2007 r.