Klaudia Regina Sołoduch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Klaudia Regina Sołoduch

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 maja 2007 roku

Klaudia Regina Sołoduch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania sprawności odbioru utworów literackich przez uczniów liceów słupskich i usteckich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Regina Pawłowska

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska, dr hab. Małgorzata Karwatowska, prof. UMCS

Dyplom nr 2803.


Gdańsk, 14 czerwca 2007 r.