fbpx Monika Przyborowska-Kaczkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Przyborowska-Kaczkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Przyborowska-Kaczkowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 lutego 2008 roku

Monika Przyborowska-Kaczkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studia nad właściwościami koordynacyjnymi pochodnych azamakrocykli zawierających ugrupowania fluoroforowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Schroeder, prof. dr hab. Zygmunt Warnke

Dyplom nr 2919.


Gdańsk, 26 lutego 2008 r.