Piotr Grudowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Grudowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 czerwca 2008 roku

Piotr Grudowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Borys, prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, prof. dr hab. inż. Michał Trocki, prof. UG, dr hab. Piotr Grajewski

Dyplom nr 526.


Gdańsk, 04 lipca 2008 r.