Daria Becker-Pestka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Daria Becker-Pestka

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2008 roku

Daria Becker-Pestka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Młodzi Polacy w Zjednoczonej Europie: plany edukacyjne i zawodowe trójmiejskich nastolatków.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maria Mendel

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ewa Rodziewicz, prof. dr hab. Andrzej M. de Tchorzewski

Dyplom nr 2997.


Gdańsk, 10 lipca 2008 r.