Justyna Magdalena Nawrot | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Magdalena Nawrot

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2008 roku

Justyna Magdalena Nawrot

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ polityki telekomunikacyjnej Wspólnoty Europejskiej na  rozwój społeczeństwa informacyjnego.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Dyplom nr 3022.


Gdańsk, 26 września 2008 r.