Katarzyna Jadwiga Stankiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Jadwiga Stankiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 października 2008 roku

Katarzyna Jadwiga Stankiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowościowe wyznaczniki oceny wiarygodności informacji internetowej. Badania porównawcze.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Rostowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Hanna Brycz, prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Dyplom nr 3027.


Gdańsk, 20 października 2008 r.