Piotr Paweł Rogoziński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Paweł Rogoziński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 października 2008 roku

Piotr Paweł Rogoziński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ułaskawienie i jego aspekty karnoprocesowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Grajewski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Murzynowski, prof. dr hab. Ryszard Stefański

Dyplom nr 3047.


Gdańsk, 16 grudnia 2008 r.