Łukasz Gurzyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Łukasz Gurzyński

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 marca 2009 roku

Łukasz Gurzyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Eksperymentalne badania równowag kwasowo-zasadowych pochodnych pirydyny i N-tlenku pirydyny w środowisku rozpuszczalników niewodnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Chmurzyński

Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Grech, prof. UG, dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Dyplom nr 3085.


Gdańsk, 31 marca 2009 r.