Mariusz Bogusz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariusz Bogusz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 kwietnia 2009 roku

Mariusz Bogusz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Wadliwość aktu prawa miejscowego. ( Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego)”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo administracyjne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Bogdan Dolnicki, prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski, prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. UG, dr hab. Eugeniusz Bojanowski

Dyplom nr 550.


Gdańsk, 28 maja 2009 r.