Monika Beata Normant | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Beata Normant

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 26 czerwca 2009 roku

Monika Beata Normant

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Wpływ zasolenia na procesy życiowe skorupiaków występujących w południowym Bałtyku”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Henryk Jażdżewski, prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Opaliński, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Dyplom nr 559.


Gdańsk, 21 lipca 2009 r.