Ireneusz Adam Milewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ireneusz Adam Milewski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 lipca 2009 roku

Ireneusz Adam Milewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Depozycje i zsyłki biskupów w Cesarstwie Wschodniorzymskim (lata 325-451)”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia starożytna, historia Bizancjum

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UAM, dr hab. Kazimierz Jakub Ilski, ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, prof. dr hab. Waldemar Ceran, prof. UG, dr hab. Jan Iluk

Dyplom nr 560.


Gdańsk, 29 lipca 2009 r.