Beata Wierzbicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Wierzbicka

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2009 roku

Beata Wierzbicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik mikroprzedsiębiorstw turystycznych województwa pomorskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Piotr Grajewski

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 3153.


Gdańsk, 07 października 2009 r.