Daria Anna Łęska-Osiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Daria Anna Łęska-Osiak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2010 roku

Daria Anna Łęska-Osiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Renaissance of Grammar in School Curriculum”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. AP w Częstochowie, dr hab. Ryszard Wenzel

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kalisz, prof. dr hab. Maria Wysocka

Dyplom nr 3247.


Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.