Sebastian Gabriel Mahlik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sebastian Gabriel Mahlik

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2010 roku

Sebastian Gabriel Mahlik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stany ekscytonu pułapkowanego na jonach Eu2+ i Pr3+ w wybranych tlenkach i fluorkach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Grinberg

Recenzenci: doc. dr hab. Przemysław Jacek Dereń, prof. dr hab. Michał Malinowski

Dyplom nr 3270.


Gdańsk, 09 lipca 2010 r.