Marian Mroziewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marian Mroziewski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 09 grudnia 2010 roku

Marian Mroziewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-normatywna”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UE, dr hab. Wojciech Dyduch, prof. dr hab. Jan Lichtarski, prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Dyplom nr 589.


Gdańsk, 22 grudnia 2010 r.