Patrycja Dominiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Patrycja Dominiak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Patrycja Dominiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rewizja systematyczna polskich kuczmanów z rodzaju Dasyhelea (Diptera: Ceratopogonidae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Szadziewski

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki, prof. dr hab. Wiesław Krzemiński

Dyplom nr 3367.


Gdańsk, 05 maja 2011 r.