Radosław Krajewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Radosław Krajewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Radosław Krajewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Marian Filar, prof. dr hab. Stanisław Pikulski, prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński, prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Dyplom nr 603.


Gdańsk, 10 maja 2011 r.