Małgorzata Witak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Witak

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 10 czerwca 2011 roku

Małgorzata Witak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Application of diatom biofacies in reconstructing the evolution of sedimentary basins. Records from the southern Baltic Sea differentiated by the extent of the Holocene marine transgressions and human impact”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Andrzej Witkowski, prof. PIG-PIB, dr hab. Szymon Uścinowicz, prof. IOPAN, dr hab. Marek Zajączkowski

Dyplom nr 613.


Gdańsk, 27 czerwca 2011 r.