Radosław Stojek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Radosław Stojek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2011 roku

Radosław Stojek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ewolucja modeli biznesowych i  strategii firm na  rynku telefonii komórkowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jacek Rybicki

Recenzenci: prof. UE we Wrocławiu, dr hab. Jerzy Niemczyk, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 3442.


Gdańsk, 22 grudnia 2011 r.