Monika Iwona Tomaszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Iwona Tomaszewska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 marca 2012 roku

Monika Iwona Tomaszewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Prawo integracji stosunku pracy. Między jednością a  różnorodnością.”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Barcz, prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

Dyplom nr 660.


Gdańsk, 11 maja 2012 r.