Anna Toruńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Toruńska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 maja 2012 roku

Anna Toruńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Oddziaływania pomiędzy cyjanobakterią z  gatunku Nodularia spumigena i jej metabolitami a  innymi organizmami z  Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman, prof. dr hab. Ryszard Jan Chróst

Dyplom nr 3495.


Gdańsk, 24 maja 2012 r.