Barbara Garofalo | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Garofalo

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2012 roku

Barbara Garofalo

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Deutsche Praktikel-Konstruktionen as fremdsprachlich-didaktisches Problem in der Oberschule”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kątny, prof. dr hab. Eugeniusz Jan Tomiczek

Dyplom nr 3586.


Gdańsk, 21 grudnia 2012 r.