Katarzyna Agnieszka Podejko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Agnieszka Podejko

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2014 roku

Katarzyna Agnieszka Podejko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Międzynarodowa specjalizacja polskiego przemysłu obronnego (kryteria wyboru, kierunki)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bohdan Jeliński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. dr hab. Kazimierz Starzyk

Dyplom nr 3753.


Gdańsk, 03 marca 2014 r.