fbpx Anna Szaniawska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Szaniawska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Szaniawska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 1979 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Anna Szaniawska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane elementy z bilansu energetycznego garneli Crangon crangon (L. 1759) (Crustacea, Decapoda) z Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Krystyna Wiktor

Recenzenci: doc. dr hab. Krzysztof Jażdżewski, dr hab. Tadeusz Prus

Dyplom nr 663.


Gdańsk, 31 grudnia 1979 r.