Barbara Witek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Witek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 października 1982 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Barbara Witek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fitoplankton wybranych jezior lobeliowych Pojezierza Kaszubskiego i Bytowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Izabela Dąmbska

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Bohr, doc. dr hab. Marcin Pliński

Dyplom nr 875.


Gdańsk, 01 października 1983 r.