Aleksandra Cegielska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Cegielska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 czerwca 1982 roku

magister Biologii w zakresie Biochemii

Aleksandra Cegielska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział genu sfia w regulacji podziału komórkowego Escherichia coli w warunkach nie indukujących funkcji SOS”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Alina Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kłopotowski, doc. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Dyplom nr 852.


Gdańsk, 01 października 1982 r.