Teresa Pawlak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Teresa Pawlak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 stycznia 1983 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Teresa Pawlak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Działanie pochodnej 9-aminoakrydyny C-684 na merystemy wierzchołkowe korzeni cebuli jadalnej (Allium cepa L.)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Karol Bijok

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Kentzer, doc. dr hab. Józef Bednara, doc. dr hab. Jadwiga Tarkowska

Dyplom nr 903.


Gdańsk, 01 października 1983 r.