Krystyna Szmeja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Szmeja

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 maja 1984 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Nauczycielskiej

Krystyna Szmeja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Roślinność pól uprawnych Wzniesień Elbląskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Helena Tokarz

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Piotrowska, doc. dr hab. Zdzisława Wójcik

Dyplom nr 994.


Gdańsk, 01 października 1984 r.