Krzysztof Liberek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Liberek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lutego 1990 roku

magister Podstawowych Problemów Techniki w zakresie Fizyki Technicznej

Krzysztof Liberek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział białka DnaK w inicjacji replikacji DNA bakteriofaga lambda”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Maciej Żylicz

Recenzenci: prof. dr hab. Karol Taylor, doc. dr hab. Zbigniew Cieśla

Dyplom nr 1284.


Gdańsk, 19 kwietnia 1990 r.