Jerzy Sell | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Sell

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 1991 roku

magister Biologii

Jerzy Sell

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sytuacja genetyczna krajowych populacji małżoraczka Cyprinotus (C.) salinus (Brady)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Sywula

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Berger, dr hab. Marek Gębczyński

Dyplom nr 1350.


Gdańsk, 06 stycznia 1992 r.